نوزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

نوزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

حضور دینا در نوزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی در سالن گلستان