نمایشگاه هدی۳

حضور دینا در نمایشگاه هدی ۳ در کنار سایر تولیدکنندگان مطرح حوزه پوشاک ایرانی اسلامی
نمایشگاه هدی 3